Super User

Super User

Page 2 of 4

 

 

 

CONFERINŢĂ DE DESCHIDERE A PROIECTULUI  ,,NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU ANTREPRENORI

5 Martie 2018

 

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc în data de 05.03.2018, ora 17.00, la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Mun. Braşov.

S.C. FIRST JOB SCHOOL S.R.L, solicitantul proiectulului a derulat acest eveniment cu sprijinul organizaţiilor partenere:

 • GO TO JOB SCHOOL S.R.L, Partener 1;
 • FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, Partener 2.

Obiectivele evenimentului:

 • Lansarea în presă a proiectului “Noi oportunităţi pentru antreprenori”;
 • Informarea publicului participant la eveniment în ceea ce priveşte obiectivele si activităţile/serviciile oferite în cadrul proiectului;
 • Prezentarea partenerilor şi a experienţei anterioare în derularea proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi a activităţilor de formare profesională;
 • Prezentarea echipei de proiect.

În cadrul evenimentul ne-am bucurat de participarea a 120 de participanţi care au dovedit interes pentru activităţile proiectului nostru.

Materiale realizate în scopul promovării evenimentului:

 • Comunicat de presă;
 • Fotografii realizate în cadrul evenimentului;
 • Material audio-video realizat şi publicat în urma derulării evenimentul în cadrul PRO TV Braşov.

MATERIALE DE INFORMARE realizate în cadrul CAMPANIE DE INFORMARE ŞI INOVARE SOCIALĂ PRIN INŢIATIVE DE PROMOVARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII destinate informării participanţilor la evenimentele anterior derulate în cadrul acestei activităţi şi promovării conceptelor cheie ale campaniei în rândul tuturor celor interesaţi, respectiv: Antreprenoriatul; Egalitatea de Şanse şi Tratament, Inovarea Socială şi Nediscriminarea.

Materiale de informare au fost realizate limba română şi limba maghiară, în scopul asigurării transparenţei, creşterii vizibilităţii proiectului si a asigurării accesului egal la informaţie, inclusiv pentru pentru persoanele vorbitoare de limba maghiară, având în vedere faptul că beneficiarii direcţi ai prezentului proiect provin din comunităţi aparţinând întregii Regiuni Centru (Judeţele Braşov, Mureş, Harghita, Covasna, Alba şi Sibiu).

 

 

COMPETITIA PLANURILOR DE AFACERI

 

Titlu subactivitate 4.7. Competitie planuri de afaceri, selectarea planurilor ce urmeaza a fi finantate 
Detaliere subactivitate 
Activitatea urmareste selectarea planurilor de afaceri care vor beneficia de ajutor de minims. Toate persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului au dreptul sa depuna maxim un plan de afaceri prin care sa solicite o finantare de maxim 30.000 de euro. Desfasurarea competitiei planurilor de afaceri va presupune (1) inscrierea planurilor de afaceri in competitie conform Procedurii de depunere, evaluare si selectie a planurilor de afaceri; toate planurile vor fi centralizate in final la sediul Beneficiarului. Planurile vor fi depuse pe suport electronic si pe hartie. (2) Verificarea conditiilor de eligibilitate pentru planurile de afaceri cf. metodologiei specifice se va realiza de catre o echipa de experti numita de catre organizatiile partenere. (3) Beneficiarul va transmite planurile eligibile catre toti membrii juriului in format electronic, pentru a se evita consumul excesiv de hartie. (4) Membrii juriului vor evalua si selecta planurile de afaceri in mod individual, utilizand formularele si instrumentele puse la dispozitie prin metodologia de evaluare. Fiecare membru va analiza si puncta toate planurile de afaceri la toate sectiunile din grila de evaluare, urmand ca apoi membrii sa se intruneasca pentru definitivarea punctajului. Dupa ce toate planurile de afaceri au fost evaluate, membrii juriului vor intocmi si publica pe site-urile si la sediile organizatiilor partenere lista cu planurile de afaceri selectate si a celor de pe lista de rezerva. (5) Juriul va avea ca sarcina si solutionarea contestatiilor venite din partea grupului tinta, conform Procedurii de depunere, evaluare si selectie a planurilor de afaceri. Dupa rezolvarea contestatiilor urmeaza (6) informarea persoanelor ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea finantarii, in vederea stabilirii pasilor urmatori care trebuie parcursi. 
ETAPELE DESFASURARII COMPETITIEI:
(1) Echipa va primi si inregistra planurile de afaceri la sediul organizatiilor partenere. Fiecare plan de afaceri va fi depus in format electronic pe CD, tip fisier PDF si in format tiparit, indosariat; fiecare organizatie va intocmi Procese verbale de inregistrare a planurilor de afaceri. Apoi Beneficiarul va prelua toate planurile de afaceri. 
(2) O comisie numita de organizatiile partenere se va intruni pentru a analiza si stabili ce planuri indeplinesc conditiile de eligibilitate, conform metodologiei de evaluare/selectie si utilizand formularele aferente. La final se va intocmi un Proces verbal de verificare a conditiilor de eligibilitate, care va contine Lista planurilor conforme si eligibile si Lista planurilor neconforme si neeligibile. Aceste doua liste vor fi publicate pe site-urile si la sediile organizatiilor partenere, urmand ca, in urma unei solicitari scrise din partea participantilor, echipa sa trimita prin e-mail grila de evaluare a conformitatii si eligibilitatii.
(3) In etapa urmatoare, echipa va transmite membrilor juriului cate un exemplar din fiecare plan de afaceri, pe format electronic.
(4) Juriul va avea la dispozitie o perioada de timp in care sa citeasca planurile si sa le acorde punctaje; fiecare membru va respecta metodologia de evaluare si va completa formularele aferente. Dupa evaluarea individuala, se vor organiza sedinte cu toti membrii juriului pentru a se definitiva punctajul: se compara punctajele pentru fiecare proiect, se mediaza diferentele foarte mari intre punctaje, se acorda punctajul final si se elaboreaza justificarea punctajului, cf. comentariilor evaluatorilor. Juriul va elabora si Raportul de evaluare a planurilor de afaceri, care va contine lista planurilor desemnate castigatoare, lista planurilor de afaceri de rezerva si a celor respinse. Aceaste liste vor fi postate pe site-urile organizatiilor partenere si afisate in loc vizibil la sediile proiectului. Toate persoanele care au inscris planuri de afaceri in competitie vor primi, in urma unei cereri scrise, documentul de justificare a punctajului primit. 

 

 

 

,,NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU ANTREPRENORI
POCU /82/3/7/134745, SMIS 106360 

 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

 

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii despre despre celelelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

 COMPONENTA 1: ROMÂNIA START UP PLUS
 
AXA PRIORITARĂ :  LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOŢI 

OPERAŢIUNEA: CREȘTEREA OCUPĂRII PENTRU SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR CU PROFIL NON-AGRICOL DIN ZONA URBANĂ
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: ROMÂNIA START-UP PLUS


OBIECTIV TEMATIC 8: PROMOVAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DURABILE ŞI DE PROMOVAREA UNOR LOCURI DE MUNCĂ DURABILE ŞI DE CALITATE ŞI SPRIJINIREA MOBILITĂŢII LUCRĂTORILOR


PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8 iii: ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, ANTREPRENORIAT ŞI ÎNFIINŢARE A UNOR ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV A UNOR MICROÎNTREPRINDERI ŞI A UNOR ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII INOVATOARE

OBIECTIVUL GENERAL:
Obiectivul general al proiectului este creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană a Regiunii Centru, prin promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale a cetăţenilor din regiunea Centru, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a unui număr de 336 persoane, prin acordarea de subvenţii de minimis pentru 40 de întreprinderi nou înfiinţate şi prin crearea a 80 noi locuri de muncă, într-o perioada de 36 luni calendaristice.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.02.2018 – 14.01.2021.

PARTENERIATUL PROIECTULUI:
Proiectul este implementat de FIRST JOB SCHOOL S.R.L, Solicitant, în parteneriat cu:

 • GO TO JOB SCHOOL S.R.L, Partener 1
 • FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, Partener 2.

Implementarea proiectului se realizează în Regiunea Centru (Judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba şi Mureş).

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIV NR. 1:Creşterea gradului de informare a 1 800 persoane fizice, prin iniţiative de promovare a egalităţii de şanse şi combaterea discriminării (inovare socială) în Regiunea Centru.

OBIECTIV NR. 2: Creşterea nivelului de cunoaştere şi aplicare a competenţelor antreprenoriale pentru 336 persoane, într-o perioada de 12 luni.

OBIECTIV NR. 3:  Înfiinţarea şi sustinerea a 40 noi firme cu profil non-agricol din mediul urban în Regiunea Centru, prin măsuri de sprijin financiar şi alte măsuri de asistenţă specializată, pe o perioada de 24 luni, în vederea asigurării suportului adecvat pentru rezilienţa acestor afaceri începute.

OBIECTIV NR. 4:Creşterea ocupării prin crearea a 80 de locuri de muncă, ca urmare a suportului acordat noilor întreprinderi înfiinţate prin proiect.

 

ACTIVITĂŢI  oferite în cadrul proiectului:
ACTIVITATEA 1: Managementul proiectului
ACTIVITATEA 2:  Publicitatea proiectului
ACTIVITATEA 3: Achizițiile proiectului
ACTIVITATEA 4: Informarea și selectarea grupului țintă, organizarea proiectului de formare antreprenorială, selectarea planurilor de afaceri și efectuarea stagiilor de practică:

 • SUBACTIVITATEA 4.1: Campanie de informare și inovare socială prin inițiative de promovare a egalității de șanse și combatere a discriminării;
 • SUBACTIVITATEA 4.2: Recrutare, înscriere și selecție grup țintă în vederea participării la programul de formare antreprenorială și/sau competiția planurilor de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 4.3: Pregătire, desfășurare, monitorizare program de formare antreprenorială;
 • SUBACTIVITATEA 4.4: Seminarii motivaționale Și tu poți fi antreprenor!” pentru încurajarea potențialilor beneficiari în vederea înscrierii planurilor de afaceri în competiție;
 • SUBACTIVITATEA 4.5: Pregătirea competiției planurilor de afaceri și facilitarea accesului grupului țintă la informațiile necesare, prin servicii de asistență pentru pregătirea planurilor de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 4.6: Realizare Îndrumar pentru susținerea mediului antreprenorial local;
 • SUBACTIVITATEA 4.7: Competiția planurilor de afaceri, selectarea planurilor ce urmează a fi finanțate;
 • SUBACTIVITATEA 4.8: Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, elaborarea rapoartelor stagiilor de practică.

ACTIVITATEA 5.Consultanță și monitorizare în vederea implementării planurilor de afaceri și decontarea subvențiilor prevăzute în schema de ajutor de minimis:

 • SUBACTIVITATEA 5.1: Servicii de consiliere/consultanță în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor necesare implementării planului de afaceri, demarării și funcționării afacerilor;
 • SUBACTIVITATEA 5.2: Asistență individuală pentru elaborarea și depunerea documentației necesare înființării și funcționării întreprinderilor la Oficiul Registrului Comerțului;
 • SUBACTIVITATEA 5.3: Semnarea contractelor de subvenție;
 •  SUBACTIVITATEA 5.4: Monitorizarea activității întrepinderilor beneficiare de schemă de ajutor de minimis, prin verificarea documentelor și actelor juridice/contabile și prin vizite pe teren;
 • SUBACTIVITATEA 5.5: Efectuarea plății primei tranșe din ajutorul de minimis pe baza documentelor care dovedesc înființarea întreprinderii și a contractului de subvenție;
 • SUBACTIVITATEA 5.6: Verificarea documentației care justifică cheltuirea primei tranșe din ajutorul de minimis și decontarea tranșei 2 din subvenție.

ACTIVITATEA 6. Activitatea de monitorizare și asistență în vederea asigurării funcționării și dezvoltării întreprinderilor beneficiare de schemă de ajutor minimis:

 • SUBACTIVITATEA 6.1. Monitorizarea activității întreprinderilor în perioada de postfinanțare în vederea dezvoltării, menținerii locurilor de muncă și a sustenabilității afacerilor;
 • SUBACTIVITATEA 6.2. Asistență în vederea asigurării sustenabilității afacerii și atingerii rezultatelor asumate prin planul de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 6.3. Elaborare “Ghid de bune practici pentru derularea schemei de minimis start-up în Regiunea Centru. Analiza mediului antreprenorial regional din perspectiva proiectului” – “Noi oportunități pentru antreprenori”.

 

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului este de 8 913 943.76 lei, din care valoarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene este de 7 425 392,67 lei şi contribuţie naţională 1 310 363.41 lei.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:
Se preconizează obținerea următoarelor rezultate: 

SUBACTIVITATEA 1.1: se asigură atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane conform cererii de finantare; se iau toate măsurile necesare pentru atingerea indicatorilor şi pentru prevenirea problemelor ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului.

SUBACTIVITATEA 2.1: o strategie de comunicare elaborată, o retea de networking creată cu minim 45 de organizații sau instituții din Regiunea Centru, un banner realizat şi afişat la sediul Beneficiarului, 2 conferinţe de presă organizate,  pagini web si/sau de social media ale partenerilor actualizate lunar, informări lunare transmise constant către beneficiarii direcți.

SUBACTIVITATEA 3.1: consumabile achiziționate pentru activitate, servicii de organizare pentru 12 evenimente, 8 sali de închiriate,  2 publicații tipărite.

SUBACTIVITATEA 4.1: un plan de campanie elaborat, 12 materiale de prezentare în limba română și maghiară realizate în format PowerPoint pe tematica antreprenoriatului, inovării sociale, egalității de șanse și nediscriminarii, 6 evenimente publice organizate cu minim 210 participanți, 1 800 persoane informate în cadrul campaniei (web, social media, email, întâlniri).

SUBACTIVITATEA 4.2: minim 336 persoane recrutate, selectate și înscrise la programul de formare antreprenorială și competiția planurilor de afaceri, din care minim 60% femei, 136 someri sau persoane inactive, 200 persoane care au loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (inclusiv persoane care desfășoară activități independente); minim 20 persoane participante la programul de formare antreprenoriala din fiecare judeţ din Regiunea Centru.

SUBACTIVITATEA 4.3: 336 persoane participante la programul de formare antreprenorială, 336  absolvenți certificați ai programului de formare antreprenorială, 336 planuri de afaceri întocmite, 3 rapoarte de monitorizare a cursurilor elaborate.

SUBACTIVITATEA 4.4: 6 seminarii de motivare a viitorilor antreprenori organizate, inclusiv cu prezentări în limba maghiară, 120 persoane din grupul țintă participanți la seminarii.

SUBACTIVITATEA 4.5: o procedură definită pentru competiția planurilor de afaceri, în limba română și maghiară, o comisie constituită pentru jurizarea competiției, 90 persoane informate în cadrul sesiunilor individuale, 150 persoane informate în cadrul sedințelor colective, 120 persoane beneficiare de servicii de consultanță.

SUBACTIVITATEA 4.6: un “Îndrumar pentru susținerea mediului antreprenorial local” publicat în limba română și maghiară, tipărit/distribuit în 500 exemplare și postat în format electronic minim 3 ani pe site-urile partenerilor proiectului.

SUBACTIVITATEA 4.7:  40 de planuri de afaceri aprobate în vederea acordării finanțării prin ajutorul de minimis, 10 planuri de afaceri publicate pe lista de rezervă.

SUBACTIVITATEA 4.8: 40 viitori antreprenori efectuează stagii de practică cu o durată de 40 ore.

SUBACTIVITATEA 5.1: 40 persoane beneficiază constant de servicii de consiliere/consultanţă timp de 12 luni, 960 sedinţe de consultanţă organizate pentru completarea cunostinţelor şi aptitudinilor necesare implementării planului de afaceri, demarării şi functionării afacerilor.

SUBACTIVITATEA 5.2: 40 persoane beneficiari de servicii de asistenţă pentru înfiinţarea, demararea şi funcţionarea întreprinderilor, 480 sedinţe de asistenţă susţinute, 40 firme nou înfiinţate.

SUBACTIVITATEA 5.3: 40 contracte încheiate pentru acordarea unui ajutor de minimis în valoare de maxim 30.000 euro pentru 40 de întreprinderi nou înfiinţate, care vor fi funcţionale timp de minim 30 de luni; 80 locuri de muncă nou create.

SUBACTIVITATEA 5.4: 40 întreprinderi monitorizate pe parcursul desfăşurării etapei a II-a, 40 de întreprinderi menţinute functionale pe parcursul etapei II de proiect, 80 de locuri de muncă păstrate, 80 de persoane angajate.

SUBACTIVITATEA 5.5: 40 întreprinderi vor primi prima tranşa din ajutorul de minimis, în cuantum de maxim 21.000 de euro fiecare.

SUBACTIVITATEA 5.6: 40 întreprinderi vor primi a doua tranşa din ajutorul de minimis, în cuantum de minimum 9.000 de euro fiecare.

SUBACTIVITATEA 6.1: 40 întreprinderi monitorizate pe parcursul desfăşurarii etapei a III-a de proiect şi timp de 12 luni după finalizarea proiectului, 40 de firme păstrate funcţionale, 80 de locuri de muncă păstrate şi 80 de persoane angajate pe parcursul etapei III a proiectului şi timp de 12 luni după finalizarea proiectului.

SUBACTIVITATEA 6.2: 40 întreprinderi vor beneficia constant de servicii de consiliere/consultanţă timp de 18 luni (6 în etapa III de implementare şi 12 luni în perioada de sustenabilitate), 640 sedinţe de consultanţă organizate pentru completarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru conducerea şi dezvoltarea afacerilor (480 în etapa III de implementare şi 160 în etapa de sustenabilitate).

SUBACTIVITATEA 6.3: un "Ghid de bune practici pentru derularea schemei de minimis start-up în Regiunea Centru privind analiza mediului antreprenorial regional din perspectiva proiectului "Noi oportunităţi pentru antreprenori""publicat în limba română şi maghiară, în format electronic postat minim 3 ani pe site-urile partenerilor şi tipărit/distribuit în 500 exemplare.

CONTACT PENTRU PROIECT:
Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine la sediul nostru din Mun. Braşov, str. De Mijloc nr. 90, cod poştal 500064, Judeţul Braşov sau la următoarele date de contact:
Telefon fix: 0268.511.951 sau Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

IMBUNATATIREA CALITATII MANAGEMENTULUI DIN SECTOARELE ECONOMICE SNC”

POCU /227/3/8

 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

 

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii despre despre celelelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

 

 

 

 COMPONENTA 1: ROMÂNIA START UP PLUS
 
AXA PRIORITARĂ :  LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOŢI 

OPERAŢIUNEA: CREȘTEREA OCUPĂRII PENTRU SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR CU PROFIL NON-AGRICOL DIN ZONA URBANĂ
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: ROMÂNIA START-UP PLUS


OBIECTIV TEMATIC 8: PROMOVAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DURABILE ŞI DE PROMOVAREA UNOR LOCURI DE MUNCĂ DURABILE ŞI DE CALITATE ŞI SPRIJINIREA MOBILITĂŢII LUCRĂTORILOR


PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8 iii: ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, ANTREPRENORIAT ŞI ÎNFIINŢARE A UNOR ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV A UNOR MICROÎNTREPRINDERI ŞI A UNOR ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII INOVATOARE

OBIECTIVUL GENERAL:
Obiectivul general al proiectului este creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană a Regiunii Centru, prin promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale a cetăţenilor din regiunea Centru, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a unui număr de 336 persoane, prin acordarea de subvenţii de minimis pentru 40 de întreprinderi nou înfiinţate şi prin crearea a 80 noi locuri de muncă, într-o perioada de 36 luni calendaristice.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.02.2018 – 14.01.2021.

PARTENERIATUL PROIECTULUI:
Proiectul este implementat de FIRST JOB SCHOOL S.R.L, Solicitant, în parteneriat cu:

 • GO TO JOB SCHOOL S.R.L, Partener 1
 • FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, Partener 2.

Implementarea proiectului se realizează în Regiunea Centru (Judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba şi Mureş).

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIV NR. 1:Creşterea gradului de informare a 1 800 persoane fizice, prin iniţiative de promovare a egalităţii de şanse şi combaterea discriminării (inovare socială) în Regiunea Centru.

OBIECTIV NR. 2: Creşterea nivelului de cunoaştere şi aplicare a competenţelor antreprenoriale pentru 336 persoane, într-o perioada de 12 luni.

OBIECTIV NR. 3:  Înfiinţarea şi sustinerea a 40 noi firme cu profil non-agricol din mediul urban în Regiunea Centru, prin măsuri de sprijin financiar şi alte măsuri de asistenţă specializată, pe o perioada de 24 luni, în vederea asigurării suportului adecvat pentru rezilienţa acestor afaceri începute.

OBIECTIV NR. 4:Creşterea ocupării prin crearea a 80 de locuri de muncă, ca urmare a suportului acordat noilor întreprinderi înfiinţate prin proiect.

 

ACTIVITĂŢI  oferite în cadrul proiectului:
ACTIVITATEA 1: Managementul proiectului
ACTIVITATEA 2:  Publicitatea proiectului
ACTIVITATEA 3: Achizițiile proiectului
ACTIVITATEA 4: Informarea și selectarea grupului țintă, organizarea proiectului de formare antreprenorială, selectarea planurilor de afaceri și efectuarea stagiilor de practică:

 • SUBACTIVITATEA 4.1: Campanie de informare și inovare socială prin inițiative de promovare a egalității de șanse și combatere a discriminării;
 • SUBACTIVITATEA 4.2: Recrutare, înscriere și selecție grup țintă în vederea participării la programul de formare antreprenorială și/sau competiția planurilor de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 4.3: Pregătire, desfășurare, monitorizare program de formare antreprenorială;
 • SUBACTIVITATEA 4.4: Seminarii motivaționale Și tu poți fi antreprenor!” pentru încurajarea potențialilor beneficiari în vederea înscrierii planurilor de afaceri în competiție;
 • SUBACTIVITATEA 4.5: Pregătirea competiției planurilor de afaceri și facilitarea accesului grupului țintă la informațiile necesare, prin servicii de asistență pentru pregătirea planurilor de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 4.6: Realizare Îndrumar pentru susținerea mediului antreprenorial local;
 • SUBACTIVITATEA 4.7: Competiția planurilor de afaceri, selectarea planurilor ce urmează a fi finanțate;
 • SUBACTIVITATEA 4.8: Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, elaborarea rapoartelor stagiilor de practică.

ACTIVITATEA 5.Consultanță și monitorizare în vederea implementării planurilor de afaceri și decontarea subvențiilor prevăzute în schema de ajutor de minimis:

 • SUBACTIVITATEA 5.1: Servicii de consiliere/consultanță în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor necesare implementării planului de afaceri, demarării și funcționării afacerilor;
 • SUBACTIVITATEA 5.2: Asistență individuală pentru elaborarea și depunerea documentației necesare înființării și funcționării întreprinderilor la Oficiul Registrului Comerțului;
 • SUBACTIVITATEA 5.3: Semnarea contractelor de subvenție;
 •  SUBACTIVITATEA 5.4: Monitorizarea activității întrepinderilor beneficiare de schemă de ajutor de minimis, prin verificarea documentelor și actelor juridice/contabile și prin vizite pe teren;
 • SUBACTIVITATEA 5.5: Efectuarea plății primei tranșe din ajutorul de minimis pe baza documentelor care dovedesc înființarea întreprinderii și a contractului de subvenție;
 • SUBACTIVITATEA 5.6: Verificarea documentației care justifică cheltuirea primei tranșe din ajutorul de minimis și decontarea tranșei 2 din subvenție.

ACTIVITATEA 6. Activitatea de monitorizare și asistență în vederea asigurării funcționării și dezvoltării întreprinderilor beneficiare de schemă de ajutor minimis:

 • SUBACTIVITATEA 6.1. Monitorizarea activității întreprinderilor în perioada de postfinanțare în vederea dezvoltării, menținerii locurilor de muncă și a sustenabilității afacerilor;
 • SUBACTIVITATEA 6.2. Asistență în vederea asigurării sustenabilității afacerii și atingerii rezultatelor asumate prin planul de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 6.3. Elaborare “Ghid de bune practici pentru derularea schemei de minimis start-up în Regiunea Centru. Analiza mediului antreprenorial regional din perspectiva proiectului” – “Noi oportunități pentru antreprenori”.

 

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului este de 8 913 943.76 lei, din care valoarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene este de 7 425 392,67 lei şi contribuţie naţională 1 310 363.41 lei.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:
Se preconizează obținerea următoarelor rezultate: 

SUBACTIVITATEA 1.1: se asigură atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane conform cererii de finantare; se iau toate măsurile necesare pentru atingerea indicatorilor şi pentru prevenirea problemelor ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului.

SUBACTIVITATEA 2.1: o strategie de comunicare elaborată, o retea de networking creată cu minim 45 de organizații sau instituții din Regiunea Centru, un banner realizat şi afişat la sediul Beneficiarului, 2 conferinţe de presă organizate,  pagini web si/sau de social media ale partenerilor actualizate lunar, informări lunare transmise constant către beneficiarii direcți.

SUBACTIVITATEA 3.1: consumabile achiziționate pentru activitate, servicii de organizare pentru 12 evenimente, 8 sali de închiriate,  2 publicații tipărite.

SUBACTIVITATEA 4.1: un plan de campanie elaborat, 12 materiale de prezentare în limba română și maghiară realizate în format PowerPoint pe tematica antreprenoriatului, inovării sociale, egalității de șanse și nediscriminarii, 6 evenimente publice organizate cu minim 210 participanți, 1 800 persoane informate în cadrul campaniei (web, social media, email, întâlniri).

SUBACTIVITATEA 4.2: minim 336 persoane recrutate, selectate și înscrise la programul de formare antreprenorială și competiția planurilor de afaceri, din care minim 60% femei, 136 someri sau persoane inactive, 200 persoane care au loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (inclusiv persoane care desfășoară activități independente); minim 20 persoane participante la programul de formare antreprenoriala din fiecare judeţ din Regiunea Centru.

SUBACTIVITATEA 4.3: 336 persoane participante la programul de formare antreprenorială, 336  absolvenți certificați ai programului de formare antreprenorială, 336 planuri de afaceri întocmite, 3 rapoarte de monitorizare a cursurilor elaborate.

SUBACTIVITATEA 4.4: 6 seminarii de motivare a viitorilor antreprenori organizate, inclusiv cu prezentări în limba maghiară, 120 persoane din grupul țintă participanți la seminarii.

SUBACTIVITATEA 4.5: o procedură definită pentru competiția planurilor de afaceri, în limba română și maghiară, o comisie constituită pentru jurizarea competiției, 90 persoane informate în cadrul sesiunilor individuale, 150 persoane informate în cadrul sedințelor colective, 120 persoane beneficiare de servicii de consultanță.

SUBACTIVITATEA 4.6: un “Îndrumar pentru susținerea mediului antreprenorial local” publicat în limba română și maghiară, tipărit/distribuit în 500 exemplare și postat în format electronic minim 3 ani pe site-urile partenerilor proiectului.

SUBACTIVITATEA 4.7:  40 de planuri de afaceri aprobate în vederea acordării finanțării prin ajutorul de minimis, 10 planuri de afaceri publicate pe lista de rezervă.

SUBACTIVITATEA 4.8: 40 viitori antreprenori efectuează stagii de practică cu o durată de 40 ore.

SUBACTIVITATEA 5.1: 40 persoane beneficiază constant de servicii de consiliere/consultanţă timp de 12 luni, 960 sedinţe de consultanţă organizate pentru completarea cunostinţelor şi aptitudinilor necesare implementării planului de afaceri, demarării şi functionării afacerilor.

SUBACTIVITATEA 5.2: 40 persoane beneficiari de servicii de asistenţă pentru înfiinţarea, demararea şi funcţionarea întreprinderilor, 480 sedinţe de asistenţă susţinute, 40 firme nou înfiinţate.

SUBACTIVITATEA 5.3: 40 contracte încheiate pentru acordarea unui ajutor de minimis în valoare de maxim 30.000 euro pentru 40 de întreprinderi nou înfiinţate, care vor fi funcţionale timp de minim 30 de luni; 80 locuri de muncă nou create.

SUBACTIVITATEA 5.4: 40 întreprinderi monitorizate pe parcursul desfăşurării etapei a II-a, 40 de întreprinderi menţinute functionale pe parcursul etapei II de proiect, 80 de locuri de muncă păstrate, 80 de persoane angajate.

SUBACTIVITATEA 5.5: 40 întreprinderi vor primi prima tranşa din ajutorul de minimis, în cuantum de maxim 21.000 de euro fiecare.

SUBACTIVITATEA 5.6: 40 întreprinderi vor primi a doua tranşa din ajutorul de minimis, în cuantum de minimum 9.000 de euro fiecare.

SUBACTIVITATEA 6.1: 40 întreprinderi monitorizate pe parcursul desfăşurarii etapei a III-a de proiect şi timp de 12 luni după finalizarea proiectului, 40 de firme păstrate funcţionale, 80 de locuri de muncă păstrate şi 80 de persoane angajate pe parcursul etapei III a proiectului şi timp de 12 luni după finalizarea proiectului.

SUBACTIVITATEA 6.2: 40 întreprinderi vor beneficia constant de servicii de consiliere/consultanţă timp de 18 luni (6 în etapa III de implementare şi 12 luni în perioada de sustenabilitate), 640 sedinţe de consultanţă organizate pentru completarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru conducerea şi dezvoltarea afacerilor (480 în etapa III de implementare şi 160 în etapa de sustenabilitate).

SUBACTIVITATEA 6.3: un "Ghid de bune practici pentru derularea schemei de minimis start-up în Regiunea Centru privind analiza mediului antreprenorial regional din perspectiva proiectului "Noi oportunităţi pentru antreprenori""publicat în limba română şi maghiară, în format electronic postat minim 3 ani pe site-urile partenerilor şi tipărit/distribuit în 500 exemplare.

CONTACT PENTRU PROIECT:
Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine la sediul nostru din Mun. Braşov, str. De Mijloc nr. 90, cod poştal 500064, Judeţul Braşov sau la următoarele date de contact:
Telefon fix: 0268.511.951 sau Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

,,ŞANSE PENTRU OCUPARE DURABILĂ
POCU /298/3/14/121500 

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii despre despre celelelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

COMPONENTA 1: 298 ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A ŞOMERILOR ŞI PERSOANELOR INACTIVE, PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ, PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL - REGIUNI MAI PUŢIN DEZVOLTATE

AXA PRIORITARĂ :  LOCURI DE MUNCA PENTRU TOŢI
OPERAŢIUNEA: OPERAȚIUNEA COMPOZIȚIA 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.

 

OBIECTIV GENERAL:
Obiectivul general al proiectului urmăreşte promovarea ocupării sustenabile şi a mobilităţii profesionale şi teritoriale a forței de muncă pe plan interregional pentru şomeri şi persoane inactive (cu accent pe şomerii de lungă durată, inclusiv lucrători vârstnici, persoane cu dizabilităţi şi cu nivel redus de educaţie), pentru cetăţeni de etnie romă şi pentru cei din mediul rural, din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia şi Nord-Est, pe o perioada de 18 luni.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 04.07.2018 – 03.01.2020

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
Implementarea proiectului se realizează în 4 Regiuni de Dezvoltare, respectiv:

 • Regiunea Centru (Judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba şi Mureş);
 • Regiunea Nord-Est (Judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui);
 • Regiunea Sud -Muntenia (Judeţele Argeş, Călăraş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman);
 • Regiunea Sud - Est (Judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea).

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

OBIECTIV NR. 1:Conștientizarea a 2.000 persoane cu privire la beneficiile pe care le aduce mobilitatea profesională și teritorială în vederea creșterii capacității șomerilor și a persoanelor inactive de a-și găsi un loc de muncă printr-o campanie de comunicare publică.

OBIECTIV NR. 2: Facilitarea accesului și participării la acțiuni specifice de promovare a unei ocupări sustenabile și sprijinirea mobilității forței de muncă pentru 454 participanți beneficiari de sprijin (șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural) din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia si Nord-Est.

OBIECTIV NR. 3:  Creşterea şanselor la ocupare pentru toţi cei 454 participanţi (someri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural) din Regiunea Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia şi Nord- Est, prin dezvoltarea de servicii de informare şi consiliere profesională personalizată şi de mediere a muncii şi creşterea ocupării în cadrul proiectului.

OBIECTIV NR. 4:Îmbunătăţirea nivelului de competenţe prin participarea la programe de formare profesională personalizate (FPC) pentru 375 persoane participante, programe care se regăsesc în Planul Naţional de Formare Profesională Naţional, respectiv:

 • Program de calificare, Nivel 1: Agent Securitate, cu o durată de 3 luni;
 • Program de calificare, Nivel 1: Cameristă, cu o durată de 3 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Bucătar, cu o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2: Coafor, cu o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Electrician de întreţinere şi reparaţii, o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Operator CNC, cu o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Sudor, cu o durată de 6 luni.

OBIECTIV NR. 5:Corelarea măsurilor de promovare a unei ocupări sustenabile și sprijinirea mobilității forței de muncă cu politicile U.E. de promovare a măsurilor de inovare socială și nediscriminare, prin oferirea de servicii suport de integrare durabilă pe piața muncii a șomerilor și persoanelor inactive și prin organizarea unui Centru de Combatere a Discriminării Grupurilor Vulnerabile în procesul de inserție pe piața muncii.

 

ACTIVITĂŢI  OFERITE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
ACTIVITATEA 1: Managementul proiectului:

 • SUBACTIVITATEA 1.1:  Management proiect

ACTIVITATEA 2:  Publicitate proiect:
SUBACTIVITATEA 1.1:  2.1. Publicitate proiect

ACTIVITATEA 3: Campanie pentru promovarea mobilităţii profesionale şi geografice a forţei de muncă pe plan interregional:

 • SUBACTIVITATEA 3.1: Campanie pentru promovarea mobilităţii profesionale şi geografice a forţei de muncă pe plan interregional

ACTIVITATEA 4: Recrutare grup ţintă:

 • SUBACTIVITATEA  4.1:  Recrutare grup ţintă

ACTIVITATEA 5. Furnizare servicii specializate pentru stimularea ocupării grupului ţintă:

 • SUBACTIVITATEA 5.1: Furnizare servicii de informare şi consiliere profesională
 • SUBACTIVITATEA 5.2:  Furnizare de servicii de mediere a muncii

ACTIVITATEA 6Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională

 • SUBACTIVITATEA 6.1:  Organizarea si desfășurarea programelor de formare profesională

ACTIVITATEA 7: Servicii suport pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii

 • SUBACTIVITATEA 7.1:  Servicii suport pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii

ACTIVITATEA 8: Centru de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile în procesul de inserţie pe piaţa muncii

 • SUBACTIVITATEA 8.1:  Centru de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile în procesul de inserţie pe piaţa muncii

                        
VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului este de 5 545 794,84 lei, din care valoarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene este de  4 478 229,29 lei şi contribuţie naţională 790 275,76 lei.
Contribuția proprie a beneficiarului este în cuantum de 277 289,79 lei.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:
Se preconizează obținerea următoarelor rezultate: 

SUBACTIVITATEA 1.1:

 • se asigură atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane conform cererii de finanţare;
 • se iau toate măsurile necesare pentru atingerea indicatorilor şi pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului;
 • se realizează un raport final de implementare al proiectului publicat pe site-ul beneficiarului.

SUBACTIVITATEA 2.1:

 • un plan de comunicare publică realizat;
 • bază de date cu minim 120 stakeholderi externi creată;
 • un mecanism de avizare/validare a rezultatelor proiectului elaborat;
 • un banner realizat sau afişat la sediul Beneficiarului;
 • tipărirea şi distribuirea a 600.000 flyere în toate regiunile de implementare a proiectului;
 • o conferinţe de lansare si o conferinţă de diseminare a rezultatelor proiectului derulate;
 • o pagină web şi o pagină de social media a beneficiarului FIRST JOB SCHOOL S.R.L. actualizată cu noutăţi despre proiect.

SUBACTIVITATEA 3.1:

 • un plan de campanie elaborat şi aplicat;
 • o broşură  “Mobilitatea profesională şi geografică a lucrătorilor – aspecte cheie pentru o carieră de succes” realizată  în limba română şi maghiară, tipărită şi distribuită în 2.000 de exemplare şi publicată pe pagina web a Beneficiarului;
 • elaborarea şi tipărirea a 200 afişe de proiect;
 • realizarea a 6 prezentări PPT cu conceptele campaniei, în limba română şi maghiară;
 •  încheierea a 4 acorduri de parteneriat cu A.J.O.F.M.-uri şi a 4 acorduri de parteneriat cu organizaţii/instituţii/lideri informali în vederea promovării mesajelor campaniei şi sprijinirea prezentei activităţi, pe perioada de  implementare si postimplementare a proiectului;
 • organizarea a 4 info-point-uri pentru informarea şomerilor, persoanelor inactive, cetăţenilor români de minoritate romă, persoanelor din mediul rural şi pentru distribuirea broşurii “Mobilitatea profesională şi geografică a lucrătorilor – aspecte cheie pentru o carieră de succes”;
 • o campanie derulată care să asigure conştientizarea unui număr minim de 2.000 de persoane.

SUBACTIVITATEA 4.1: selectarea a minim 454 de persoane care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în vederea participării la activităţile proiectului;
Structura grupului ţintă va fi reprezentat de:

 • 227 persoane din grupul ţintă vor fi şomeri şi persoane inactive din care 46 persoane vor  fi persoane cu vârsta peste 54 de ani şi 70 persoane  vor fi şomeri pe termen lung şi/sau persoane cu dizabilităţi, şi/sau persoane cu studii primare  şi/sau gimnaziale, şi/sau persoane cu studii liceale, şi/ sau postliceale;
 • 91 persoane vor fi cetăteni români aparţinând minorităţii romă;
 • 137 persoane vor fi persoane din mediul rural;
 • 50% din grupul ţintă va fi reprezentat de femei.

SUBACTIVITATEA 5.1:

 • 454 persoane vor beneficia de minim o sedinţă de informare şi consiliere profesională;
 • elaborarea unui Raport de evaluare a serviciilor de informare şi consiliere.

SUBACTIVITATEA 5.2:

 • se realizează o bază de date cu minim 100 de companii potențial angajatoare;
 • se realizează o bază de date cu minim 600 de locuri de muncă;
 • se încheie 8 acorduri de colaborare cu companii potențial angajatoare;
 • 454 de persoane vor beneficia la ședinţe de mediere si plasare;
 • se vor organiza 5 târguri de locuri de muncă la care vor participa minim 125 de angajatori și 300 persoane din grupul țintă;
 • se elaborează un Raport de evaluare a serviciilor de mediere și plasare;
 • se publică un follow-up pentru târgurile de locurile de muncă;
 • se atinge o rată de ocupare de 46,25% și se vor încheia minim 210 persoane contracte de muncă, din care:
 • minim 105 persoane șomeri și persoane inactive;
 • minim 21 persoane vor avea vârsta peste 54 de ani;
 • minim 32 persoane vor fi şomeri pe termen lung  şi/sau persoane cu dizabilităţi şi/sau persoane cu studii primare şi/sau gimnaziale  şi/sau persoane cu studii liceale sau postliceale;
 • minim 42 persoane vor fi cetăţeni români aparţinând minorităţii romă;
 • minim  63 persoane vor fi persoane din mediul rural;
 • minim 105 persoane vor fi femei;     
 • se vor monitoriza 209 persoane pentru asigurarea sustenabilităţii sprijinului timp de 6 luni de la data

finalizării proiectului;

 • se vor elabora minim 209 de planuri personalizate de intervenţie.

SUBACTIVITATEA 6.1:

 • 375 persoane beneficiare a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului;
 • organizarea de programe de formare profesională de calificare în 10 meserii;
 • minim 364 persoane obţin certificate de absolvire a programelor de calificare, astfel:
 • minim 182 persoane vor fi şomeri şi persoane inactive  din care minim 37 persoane vor avea vârsta peste 54 de ani şi minim 55 persoane vor fi şomeri pe termen lung, şi/sau persoane cu dizabilităţi, şi/sau persoane cu studii primare, şi/sau gimnaziale, şi/sau persoane cu studii liceale sau postliceale;
 • minim 73 persoane vor fi cetăţeni români aparţinând minorităţii romă;
 • minim 110 persoane vor fi persoane din mediul rural;
 • minim 182 persoane vor fi femei;
 • se elaborează o procedură de acordare facilităţi grupului ţintă;
 • 375 persoane beneficiază de facilităţi financiare în vederea asigurării accesului la programe de formare profesională;
 • se elaborează o procedura de monitorizare cursuri;
 • se realizează două rapoarte de monitorizare cursuri.

 

SUBACTIVITATEA 7.1:        

 • se oferă servicii suport pentru integrarea la locul de muncă pentru şomeri, persoane inactive, cetăţeni români de etnie romă şi persoane din mediul rural, timp de minim 12 luni, din care 6 luni după finalizarea proiectului;
 • minim 50 persoane participă la training-uri “Strategii de integrare la locul de muncă”;
 • minim 40 persoane beneficiază de servicii de job suport;
 • se elaborează şi se tipăreşte o broşură “Rolul acţiunilor de job suport pentru integrarea la locul de muncă”,  în limba română şi maghiară.

SUBACTIVITATEA 8.1:

 • încheierea a minim 3 parteneriate cu organizaţii /instituţii care se ocupă de combaterea discriminării pe plan local şi regional pe o perioadă care va acoperi perioada de implementare a proiectului şi minim 6 luni în perioada postimplementare;
 • se avizează/validează materialele realizate în vederea combaterii discriminării de organizaţii relevante în domeniu;
 • 180 persoane beneficiază de serviciile centrului;
 • se realizează un “Studiu intern privind discriminarea pe piaţa muncii a grupului ţintă”, cu rezumat în limba maghiară, care va fi publicat timp de 2 ani pe site-ul beneficiarului;
 • se realizează un “Mic îndrumar pentru evitarea discriminării de către grupurile vulnerabile”, tipărit în 500 exemplare, în limba română şi maghiară şi publicat timp de 2 ani pe site-ul Beneficiarului;
 • se organizează 8 mese rotunde la care vor participa 160 de persoane.

DOWNLOAD (format pdf):

c1

 

c2

 

c3

 

CONTACT PENTRU PROIECT:
Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine la sediul nostru din Mun. Braşov, str. De Mijloc nr. 90, cod poştal 500064, Judeţul Braşov sau la următoarele date de contact:

Telefon fix: 0268.511.951 sau Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Page 2 of 4

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed