Super User

Super User

Page 2 of 3

 

 

,,ŞANSE PENTRU OCUPARE DURABILĂ
POCU /298/3/14/121500 

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii despre despre celelelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

COMPONENTA 1: 298 ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE A ŞOMERILOR ŞI PERSOANELOR INACTIVE, PERSOANELOR DE ETNIE ROMĂ, PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL - REGIUNI MAI PUŢIN DEZVOLTATE

AXA PRIORITARĂ :  LOCURI DE MUNCA PENTRU TOŢI
OPERAŢIUNEA: OPERAȚIUNEA COMPOZIȚIA 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.

 

OBIECTIV GENERAL:
Obiectivul general al proiectului urmăreşte promovarea ocupării sustenabile şi a mobilităţii profesionale şi teritoriale a forței de muncă pe plan interregional pentru şomeri şi persoane inactive (cu accent pe şomerii de lungă durată, inclusiv lucrători vârstnici, persoane cu dizabilităţi şi cu nivel redus de educaţie), pentru cetăţeni de etnie romă şi pentru cei din mediul rural, din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia şi Nord-Est, pe o perioada de 18 luni.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 04.07.2018 – 03.01.2020

REGIUNEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
Implementarea proiectului se realizează în 4 Regiuni de Dezvoltare, respectiv:

 • Regiunea Centru (Judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba şi Mureş);
 • Regiunea Nord-Est (Judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui);
 • Regiunea Sud -Muntenia (Judeţele Argeş, Călăraş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman);
 • Regiunea Sud - Est (Judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea).

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

OBIECTIV NR. 1:Conștientizarea a 2.000 persoane cu privire la beneficiile pe care le aduce mobilitatea profesională și teritorială în vederea creșterii capacității șomerilor și a persoanelor inactive de a-și găsi un loc de muncă printr-o campanie de comunicare publică.

OBIECTIV NR. 2: Facilitarea accesului și participării la acțiuni specifice de promovare a unei ocupări sustenabile și sprijinirea mobilității forței de muncă pentru 454 participanți beneficiari de sprijin (șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural) din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia si Nord-Est.

OBIECTIV NR. 3:  Creşterea şanselor la ocupare pentru toţi cei 454 participanţi (someri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural) din Regiunea Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia şi Nord- Est, prin dezvoltarea de servicii de informare şi consiliere profesională personalizată şi de mediere a muncii şi creşterea ocupării în cadrul proiectului.

OBIECTIV NR. 4:Îmbunătăţirea nivelului de competenţe prin participarea la programe de formare profesională personalizate (FPC) pentru 375 persoane participante, programe care se regăsesc în Planul Naţional de Formare Profesională Naţional, respectiv:

 • Program de calificare, Nivel 1: Agent Securitate, cu o durată de 3 luni;
 • Program de calificare, Nivel 1: Cameristă, cu o durată de 3 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Bucătar, cu o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2: Coafor, cu o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Electrician de întreţinere şi reparaţii, o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Operator CNC, cu o durată de 6 luni;
 • Program de calificare, Nivel 2:  Sudor, cu o durată de 6 luni.

OBIECTIV NR. 5:Corelarea măsurilor de promovare a unei ocupări sustenabile și sprijinirea mobilității forței de muncă cu politicile U.E. de promovare a măsurilor de inovare socială și nediscriminare, prin oferirea de servicii suport de integrare durabilă pe piața muncii a șomerilor și persoanelor inactive și prin organizarea unui Centru de Combatere a Discriminării Grupurilor Vulnerabile în procesul de inserție pe piața muncii.

 

ACTIVITĂŢI  OFERITE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
ACTIVITATEA 1: Managementul proiectului:

 • SUBACTIVITATEA 1.1:  Management proiect

ACTIVITATEA 2:  Publicitate proiect:
SUBACTIVITATEA 1.1:  2.1. Publicitate proiect

ACTIVITATEA 3: Campanie pentru promovarea mobilităţii profesionale şi geografice a forţei de muncă pe plan interregional:

 • SUBACTIVITATEA 3.1: Campanie pentru promovarea mobilităţii profesionale şi geografice a forţei de muncă pe plan interregional

ACTIVITATEA 4: Recrutare grup ţintă:

 • SUBACTIVITATEA  4.1:  Recrutare grup ţintă

ACTIVITATEA 5. Furnizare servicii specializate pentru stimularea ocupării grupului ţintă:

 • SUBACTIVITATEA 5.1: Furnizare servicii de informare şi consiliere profesională
 • SUBACTIVITATEA 5.2:  Furnizare de servicii de mediere a muncii

ACTIVITATEA 6Organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională

 • SUBACTIVITATEA 6.1:  Organizarea si desfășurarea programelor de formare profesională

ACTIVITATEA 7: Servicii suport pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii

 • SUBACTIVITATEA 7.1:  Servicii suport pentru integrarea durabilă pe piaţa muncii

ACTIVITATEA 8: Centru de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile în procesul de inserţie pe piaţa muncii

 • SUBACTIVITATEA 8.1:  Centru de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile în procesul de inserţie pe piaţa muncii

                        
VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului este de 5 545 794,84 lei, din care valoarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene este de  4 478 229,29 lei şi contribuţie naţională 790 275,76 lei.
Contribuția proprie a beneficiarului este în cuantum de 277 289,79 lei.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:
Se preconizează obținerea următoarelor rezultate: 

SUBACTIVITATEA 1.1:

 • se asigură atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane conform cererii de finanţare;
 • se iau toate măsurile necesare pentru atingerea indicatorilor şi pentru prevenirea riscurilor ce pot apărea pe parcursul implementării proiectului;
 • se realizează un raport final de implementare al proiectului publicat pe site-ul beneficiarului.

SUBACTIVITATEA 2.1:

 • un plan de comunicare publică realizat;
 • bază de date cu minim 120 stakeholderi externi creată;
 • un mecanism de avizare/validare a rezultatelor proiectului elaborat;
 • un banner realizat sau afişat la sediul Beneficiarului;
 • tipărirea şi distribuirea a 600.000 flyere în toate regiunile de implementare a proiectului;
 • o conferinţe de lansare si o conferinţă de diseminare a rezultatelor proiectului derulate;
 • o pagină web şi o pagină de social media a beneficiarului FIRST JOB SCHOOL S.R.L. actualizată cu noutăţi despre proiect.

SUBACTIVITATEA 3.1:

 • un plan de campanie elaborat şi aplicat;
 • o broşură  “Mobilitatea profesională şi geografică a lucrătorilor – aspecte cheie pentru o carieră de succes” realizată  în limba română şi maghiară, tipărită şi distribuită în 2.000 de exemplare şi publicată pe pagina web a Beneficiarului;
 • elaborarea şi tipărirea a 200 afişe de proiect;
 • realizarea a 6 prezentări PPT cu conceptele campaniei, în limba română şi maghiară;
 •  încheierea a 4 acorduri de parteneriat cu A.J.O.F.M.-uri şi a 4 acorduri de parteneriat cu organizaţii/instituţii/lideri informali în vederea promovării mesajelor campaniei şi sprijinirea prezentei activităţi, pe perioada de  implementare si postimplementare a proiectului;
 • organizarea a 4 info-point-uri pentru informarea şomerilor, persoanelor inactive, cetăţenilor români de minoritate romă, persoanelor din mediul rural şi pentru distribuirea broşurii “Mobilitatea profesională şi geografică a lucrătorilor – aspecte cheie pentru o carieră de succes”;
 • o campanie derulată care să asigure conştientizarea unui număr minim de 2.000 de persoane.

SUBACTIVITATEA 4.1: selectarea a minim 454 de persoane care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în vederea participării la activităţile proiectului;
Structura grupului ţintă va fi reprezentat de:

 • 227 persoane din grupul ţintă vor fi şomeri şi persoane inactive din care 46 persoane vor  fi persoane cu vârsta peste 54 de ani şi 70 persoane  vor fi şomeri pe termen lung şi/sau persoane cu dizabilităţi, şi/sau persoane cu studii primare  şi/sau gimnaziale, şi/sau persoane cu studii liceale, şi/ sau postliceale;
 • 91 persoane vor fi cetăteni români aparţinând minorităţii romă;
 • 137 persoane vor fi persoane din mediul rural;
 • 50% din grupul ţintă va fi reprezentat de femei.

SUBACTIVITATEA 5.1:

 • 454 persoane vor beneficia de minim o sedinţă de informare şi consiliere profesională;
 • elaborarea unui Raport de evaluare a serviciilor de informare şi consiliere.

SUBACTIVITATEA 5.2:

 • se realizează o bază de date cu minim 100 de companii potențial angajatoare;
 • se realizează o bază de date cu minim 600 de locuri de muncă;
 • se încheie 8 acorduri de colaborare cu companii potențial angajatoare;
 • 454 de persoane vor beneficia la ședinţe de mediere si plasare;
 • se vor organiza 5 târguri de locuri de muncă la care vor participa minim 125 de angajatori și 300 persoane din grupul țintă;
 • se elaborează un Raport de evaluare a serviciilor de mediere și plasare;
 • se publică un follow-up pentru târgurile de locurile de muncă;
 • se atinge o rată de ocupare de 46,25% și se vor încheia minim 210 persoane contracte de muncă, din care:
 • minim 105 persoane șomeri și persoane inactive;
 • minim 21 persoane vor avea vârsta peste 54 de ani;
 • minim 32 persoane vor fi şomeri pe termen lung  şi/sau persoane cu dizabilităţi şi/sau persoane cu studii primare şi/sau gimnaziale  şi/sau persoane cu studii liceale sau postliceale;
 • minim 42 persoane vor fi cetăţeni români aparţinând minorităţii romă;
 • minim  63 persoane vor fi persoane din mediul rural;
 • minim 105 persoane vor fi femei;     
 • se vor monitoriza 209 persoane pentru asigurarea sustenabilităţii sprijinului timp de 6 luni de la data

finalizării proiectului;

 • se vor elabora minim 209 de planuri personalizate de intervenţie.

SUBACTIVITATEA 6.1:

 • 375 persoane beneficiare a programelor de formare profesională organizate în cadrul proiectului;
 • organizarea de programe de formare profesională de calificare în 10 meserii;
 • minim 364 persoane obţin certificate de absolvire a programelor de calificare, astfel:
 • minim 182 persoane vor fi şomeri şi persoane inactive  din care minim 37 persoane vor avea vârsta peste 54 de ani şi minim 55 persoane vor fi şomeri pe termen lung, şi/sau persoane cu dizabilităţi, şi/sau persoane cu studii primare, şi/sau gimnaziale, şi/sau persoane cu studii liceale sau postliceale;
 • minim 73 persoane vor fi cetăţeni români aparţinând minorităţii romă;
 • minim 110 persoane vor fi persoane din mediul rural;
 • minim 182 persoane vor fi femei;
 • se elaborează o procedură de acordare facilităţi grupului ţintă;
 • 375 persoane beneficiază de facilităţi financiare în vederea asigurării accesului la programe de formare profesională;
 • se elaborează o procedura de monitorizare cursuri;
 • se realizează două rapoarte de monitorizare cursuri.

 

SUBACTIVITATEA 7.1:        

 • se oferă servicii suport pentru integrarea la locul de muncă pentru şomeri, persoane inactive, cetăţeni români de etnie romă şi persoane din mediul rural, timp de minim 12 luni, din care 6 luni după finalizarea proiectului;
 • minim 50 persoane participă la training-uri “Strategii de integrare la locul de muncă”;
 • minim 40 persoane beneficiază de servicii de job suport;
 • se elaborează şi se tipăreşte o broşură “Rolul acţiunilor de job suport pentru integrarea la locul de muncă”,  în limba română şi maghiară.

SUBACTIVITATEA 8.1:

 • încheierea a minim 3 parteneriate cu organizaţii /instituţii care se ocupă de combaterea discriminării pe plan local şi regional pe o perioadă care va acoperi perioada de implementare a proiectului şi minim 6 luni în perioada postimplementare;
 • se avizează/validează materialele realizate în vederea combaterii discriminării de organizaţii relevante în domeniu;
 • 180 persoane beneficiază de serviciile centrului;
 • se realizează un “Studiu intern privind discriminarea pe piaţa muncii a grupului ţintă”, cu rezumat în limba maghiară, care va fi publicat timp de 2 ani pe site-ul beneficiarului;
 • se realizează un “Mic îndrumar pentru evitarea discriminării de către grupurile vulnerabile”, tipărit în 500 exemplare, în limba română şi maghiară şi publicat timp de 2 ani pe site-ul Beneficiarului;
 • se organizează 8 mese rotunde la care vor participa 160 de persoane.

CONTACT PENTRU PROIECT:
Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine la sediul nostru din Mun. Braşov, str. De Mijloc nr. 90, cod poştal 500064, Judeţul Braşov sau la următoarele date de contact:

Telefon fix: 0268.511.951 sau Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PROIECTUL „CSIDP– CHEIA SUCCESULUI – ÎNVĂȚARE, DEZVOLTARE ȘI PROGRES”

Proiect finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!


Perioada de implementare: decembrie 2011 – decembrie 2012


Grup țintă: persoane angajate, aparținând tuturor categoriilor de vârstă și pregătire profesională și manageri.


Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate prin acces la programe complexe de formare profesională, obținându-se adaptabilitatea la cerințele pieței muncii.


Obiective specifice:

Calificarea unui număr de 350 de persoane angajate, în meserii cu căutare pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea competitivității economice a organizațiilor în care lucrează și creșterea adaptabilității participanților la provocările pieței muncii.

Stimularea interesului angajaților, întreprinderilor și a altor grupuri interesate prin promovarea avatajelor oferite prin cursurile de calificare complete și formare profesionala continua.

Dezvoltarea potențialului profesional în vederea dezvoltării carierei.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Promovare/ informare/ diseminare proiect;

Campanie pentru promovarea egalității de șanse în politicile instituțiilor;

Selecția grupurilor țintă;

Ședințe de informare, consiliere și orientare profesională;

Analiza nevoilor de servicii educaționale și de consiliere profesională;

Cursuri de calificare/specializare/perfecționare;

Campanie de conștientizare a nevoii de formare profesională continuă.

 

 

PROIECTUL „MENTOR - MĂSURI EFICIENTE, NOVATIVE, TRANSVERSALE PENTRU OCUPARE REGIONALĂ”

Proiectul de tip grant cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.


Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012


Grup țintă: persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată.


Obiectivul general al proiectului este de a sprijini îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din Regiunea Centru, aplicând un sistem de măsuri cu caracter activ și inovator.


Obiective specifice:

Aplicarea unui model inovativ de atragere și sprijin a 500 de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri tineri, șomeri de lungă durată și persoane inactive, prin căi flexibile de consiliere/formare/mediere/mentoring.

Organizarea unui Corp al mentorilor privind antreprenoriatul pentru tineri, pentru extinderea viitoare a acestuia în programe de consolidare a antreprenoriatului, urmărindu-se încurajarea legăturii dintre mentori și discipoli, în scopul creșterii încrederii celor din urmă, în capacitățile proprii.

Furnizarea de servicii de formare profesională focusate pe cererea de ocupare imediată în sectorul serviciilor din domeniile retail și IT pentru 270 persoane.

Furnizarea de servicii de mediere finalizate cu plasarea a 35 de persoane.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Activități orizontale ale managementului de proiect;

Informare și consiliere profesională, orientare pe piața muncii;

Formare profesională;

Mentoring. Dezvoltarea unei e-cărți (e-book) pentru planuri de afaceri;

Promovare activitate MENTORING;

Mediere;

Schimb de experiență transnațional.

 

 

PROIECTUL „ONCT - O NOUĂ CARIERĂ PENTRU TINE”

Proiectul strategic cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni”.


Perioada de implementare: mai 2010 – aprilie 2013


Grup țintă: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri de lungă durată, șomeri tineri din județele Alba, Bacău, Brașov, București, Covasna, Harghita, Iaşi, Ilfov, Mureș, Neamț, Sibiu.


Obiectivul general a constat în creşterea ratei de ocupare a şomerilor de lungă durată, a şomerilor tineri şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.


Obiective specifice:

Dezvoltarea și implementarea de măsuri inovative pentru ocuparea forței de muncă, care să corespundă nevoilor grupului țintă.

Îmbunătățirea capacității de ocupare profesională a 1600 de persoane fără loc de muncă, prin oferirea de măsuri active de ocupare și servicii integrate de corelare a experienței profesionale și a aptitudinilor personale cu cerințele pieței muncii actuale.

Motivarea persoanelor, din grupul țintă, prin cultivarea unei atitudini proactive și antreprenoriale pentru începerea unei activități pe cont propriu și căutarea unui loc de muncă.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Consiliere profesională și orientare pe piața muncii;

Întâlniri cu angajatorii pentru consolidarea încrederii în sine a grupului țintă;

Cursuri de dezvoltare personală: Propria strategie de dezvoltare profesională, Atitudini antreprenoriale pentru menținerea locului de muncă;

Job-cluburi;

Plasare;

Consultanță pentru începerea unei activități independente.

 

 

PROIECTUL „MINERVA - EMANCIPARE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE”

Proiect finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Șanse egale și respect”.


Perioada de implementare: iulie 2010 – iulie 2013


Grup țintă: femei, manageri ai autorităților publice locale și centrale, operatori mass-media, personal al autorităților publice locale și centrale.


Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului egal la ocupare și la construirea/dezvoltarea unei cariere profesionale pentru femei prin promovarea principiului egalității de șanse pe piața muncii.


Obiective specifice:

Combaterea discriminării femeilor pe piața muncii, prin campanii de promovare a principiului egalității de șanse cu impact asupra 25.000 de femei, 150 manageri și personal din instituțiile locale și centrale, precum și 90 de agenți și experți din mass-media.

Dezvoltarea capacității de ocupare pentru 2.000 de femei prin furnizarea pe o perioadă de 3 ani de programe de formare profesională și servicii de consiliere, orientare pe piața muncii și plasare.

Îmbunătățirea abilităților profesionale prin programe de formare profesională pentru 600 de femei, a abilităților de construire/dezvoltare a unei cariere pentru 300 femei și pentru începerea unei afaceri pentru 120 de femei.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Promovare/ informare/ diseminare proiect

Campanie de informare „Spune mai departe: egalitatea de șanse este dreptul tău!”

Campanie în vederea eliminării stereotipurilor de gen din limbajul mediatic

Campanie pentru promovarea egalității de șanse în politicile instituțiilor

Selecția grupurilor țintă

Analiza nevoilor de servicii educaționale și de consiliere profesională

Cursuri de calificare/specializare/perfecționare

Cursuri pentru dezvoltarea abilităților personale

Pregătire antreprenorială în vederea începerii unei afaceri

Servicii de mediere a locurilor de muncă și informare despre dreptul la egalitate de șanse pe piața muncii

Program de asistență în vederea dezvoltării carierei

Consultanță pentru începerea unei afaceri

Înființarea asociației „Minerva” și transfer de know – how

 

Page 2 of 3

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed